promocja BLIK

Ulgi ustawowe PKP

Lista skrótowo przedstawia uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach pociągami PKP oraz POLREGIO na postawie biletów jednorazowych.

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.), następujące grupy pasażerów są uprawnione do ulg:

  1. Dzieci w wieku do 4 lat100% ulgi – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
  2. Funkcjonariusze Straży Granicznej100% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej.
  3. Funkcjonariusze celni100% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej.
  4. Funkcjonariusze policji – 100% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej.
  5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej – 100% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej.
  6. Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej uznanej za: niezdolną do samodzielnej egzystencji albo za całkowicie niezdolną do pracy – 95% ulgi – na podstawie jedneg z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji o którym mowa w poz. 11.
  7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do placówki szkoły/placówki oświatowej lub zakładu opieki zdrowotnej – 78% ulgi – na podstawie odpowiednich legitymacji szkolnych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.
  8. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 7. – 78% ulgi – na podstawie dokumentu dziecka lub zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
  9. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową – 78% ulgi – na podstawie książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
  10. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie – 2 przejazdy w roku – 37% ulgi – na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez upoważnioną organizację emerytów i rencistów.
  11. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji49% ulgi – na podstawie odpowiedniego orzeczenia, zaświadczenia z KRUS/ZUS lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ.
  12. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji93% ulgi – jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 11 stwierdzający inwalidztwo I grupy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
  13. Osoby niewidome uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy – 37% ulgi – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.
  14. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji 78% ulgi – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawionej przez odpowiedni organ.
  15. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy37% ulgi – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawiona przez uprawniony organ.
  16. Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych95% ulgi – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych o której mowa w poz. 14 lub w poz. 15.
  17. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – 37% ulgi – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
  18. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia37% ulgi – na podstawie legitymacji szkolnej.
  19. Studenci do ukończenia 26 roku życia, doktoranci do ukończenia 35 roku życia51% ulgi – na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą lub legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową.
  20. Studenci – obywatele polscy, obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1525), studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia51% ulgi – międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.
  21. Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad- gimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 33% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela.
  22. Nauczyciele akademiccy33% ulgi – na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego.
  23. Posiadacze Karty Polaka37% ulgi – na podstawie ważnej Karty Polaka.
  24. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 37% ulgi – na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny.